Sesami- open your heart and the door to the future

 

Today, says it on the news that older people’s mental health has sharply deteriorated, they feel worse and, apparently, also they have got the worse. More Lex Maria has been received. This is fully unacceptable that people who lived a good life, worked and built up the society to suddenly have it so much worse that they are neglected.

Our health is the most important thing we have. Our internal health is reflected in our outward. Getting more young people in care, and other groups that also have difficulties finding work can also be an idea. When statistics show unsustainable results is time to move to action. And I want to emphasize that I do not just think it’s about money, but also a committed leadership, structure and efficiency. It requires a rethink as this is and remains a social issue rather than a matter for a single organization.

For all life stages that we undergo, children, youth, young adult, adult, parent and retired affect this ourselves. We will all soon enough become older and need the type of care and when the time comes, I want to know that when I get older I get a good healthcare. A healthcare where you do not forget to show respect to the patient, where the patient can live with good hygiene, eating well-balanced and nutritious diet, exercise and handled with care. A care where patients get a well recorded journal, where communication between the different care works and where the staff take responsibility for the actions that take place in hospitals and in the home.

But above all it is important that we in the community has an effective investigation by the authorities who keep up with the number of problems that actually arise in crashing the care. This society needs the tools as effectively as possible to check and correct the problematic situations that arise. There is also a requirement that also in this process is a good leadership so also this question does not tee off in the society.

During the last time that we should all live so we will also in a modern and developed society like ours have to live it well. Young people visit your elderly, they sit at home and himself, alone. They feel plenty of little visit.

Idag säger det på nyheterna att de äldres mentala hälsa kraftigt har försämrats, de mår sämre och tydligen också har de fått de sämre. Fler Lex Maria har inkommit. Detta är fullständig oacceptabelt att människor som levt ett gott liv, arbetat och byggt upp samhället plötsligt ska få det så mycket sämre att de vanvårdas.

Vår hälsa är det viktigaste vi har. Vår inre hälsa avspeglas i vår yttre. Att få in fler ungdomar i vården, och också andra grupper som också har det svårt att hitta arbete kan också vara en idé. När statistiken visar på ohållbara resultat är dags att gå till handling. Och jag vill understryka att jag inte bara tror att det handlar om pengar utan också ett engagerat ledarskap, struktur och effektivitet. Det krävs ett nytänkande då detta är och förblir en samhällsfråga snarare än en fråga för en enskild organisation.

För alla livsstadier som vi genomgår, barn, ungdom, ung vuxen, vuxen, förälder och pensionär berör detta oss. Vi kommer alla tids nog att bli äldre och behöva den typ av vård och när den tiden är inne vill jag veta att jag får en god vård. En vård där man inte glömmer av att visa patienten respekt, där patienten kan få leva med god hygien, äta välbalanserat och näringsrik kost, träning och skötas med omsorg. En vård där patienterna får en väl bokförd journal, där kommunikation mellan olika vårdinstanser fungerar och där personalen tar ansvar för de handlingar som sker på sjukhus och i hemmet.

Men framför allt är det viktigaste att vi i samhället har en väl fungerande granskning från myndigheterna som hinner med de antal problem som faktiskt uppstår i havererande vård- och omsorg. Detta samhälle behöver verktyg för att så effektivt som möjligt kunna kontrollera och korrigera de problematiska situationer som uppstår. Det är också ett krav att det även i denna process finns en gott ledarskap så också inte denna fråga slår ut i samhället.

Under den sista  tiden som vi alla ska leva så ska vi också i ett modernt och utvecklat samhälle som vårt få leva det gott. Ungdomar, besök era äldre, de sitter hemma och är själv,ensamma.  De mår gott av lite besök 😉